sunsurfer:

Foggy Spring Day, Paris, France 
photo via musesofhumanity

sunsurfer:

Foggy Spring Day, Paris, France

photo via musesofhumanity

(via ispeakquotes)